Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk bij Mara

Mara is een katholieke instelling. Moet ik als vrijwilliger ook gelovig zijn?
Nee, dat hoeft niet. Iedereen die zich aangesproken voelt door de projecten van Mara en bereid en geschikt is om zich daarvoor met hart en ziel in te zetten, is van harte welkom als vrijwilliger. Dat Mara een katholieke instelling is, betekent dat wij ons in ons werk en de keuze voor onze projecten laten inspireren door de boodschap van het evangelie en de traditie van de katholieke kerk. De katholieke sociale leer gaat uit van de waardigheid van ieder mens en het recht van ieder mens om voor zijn of haar waardigheid op te komen. Mara investeert in mensen door de kwaliteiten van vrijwilligers aan te spreken en te versterken, die op hun beurt bijdragen aan het goede samenleven.

Ik wil wel bij Mara aan de slag maar weet nog niet voor welk project. Wat moet ik dan doen?
Als je wel vrijwilligerswerk bij Mara wil doen, maar je weet niet precies wat goed bij je past, dan helpen wij je daarbij. Het is belangrijk dat vrijwilligerswerk aansluit bij je interesse en capaciteiten. Wij nodigen je dan graag uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is, dat je een beeld krijgt van de verschillende mogelijkheden en wat het van je vraagt aan tijdsinvestering en vaardigheden. Wanneer je bij Mara niet vindt wat je zoekt, dan verwijzen we door naar collega-instellingen.

Is er een mogelijkheid tot het volgen van cursussen?
Dit is per project verschillend. Bij sommige projecten is een training verplicht voor je als vrijwilliger aan de slag gaat. Binnen onze projecten bieden we vrijwilligers meerdere malen per jaar (groepsgewijze) deskundigheidsbevordering aan. Daarnaast is het mogelijk om – in overleg met je coördinator – een relevante training of cursus te volgen via bijvoorbeeld Zorgzaam 010 of De Vrijwilligersacademie van PEP Den Haag. Daarnaast biedt Mara ook eigen cursussen aan, bijvoorbeeld ‘Armoede onder de Loep‘, ‘Van Idee naar Project’ (VIP), en ‘Vertrouwenspersonen’. Deze cursussen kunnen op verzoek en tegen betaling ook gegeven worden aan vrijwilligers van andere organisaties of professionals.

Wat is een vrijwilligersovereenkomst?
De afspraken die met je worden gemaakt rondom je vrijwilligerswerk bij Mara, worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Voor sommige projecten zal het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst een voorwaarde zijn, evenals een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor andere vrijwilligersklussen zijn mondelinge afspraken voldoende. Hier vind je een voorbeeld van hoe een vrijwilligersovereenkomst eruit kan zien.

Is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar?
Iedere vrijwilliger kan aanspraak maken op een onkostenvergoeding uit het project. Je wordt bij aanvang van het vrijwilligerswerk op de hoogte gesteld welke onkosten vergoed worden.

Hoe word ik begeleid?
Iedere vrijwilliger die start krijgt een introductie binnen de organisatie (van het project). Daarna bestaat de begeleiding uit regelmatige terugkoppeling van ervaringen. De frequentie en de wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van het desbetreffende project.
Het is altijd mogelijk om tussentijds overleg aan te vragen met een medewerker van Mara. Indien gewenst kunnen vrijwilligers jaarlijks een voortgangsgesprek aanvragen gericht op de evaluatie van je werkzaamheden, je functioneren binnen het project en op je persoonlijke ontwikkeling als vrijwilliger.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?
Mara heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor de momenten dat de vrijwilliger werkzaamheden verricht ten behoeve van het project.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Bij een geschil of klacht kun je in eerste instantie terecht bij je eigen projectcoördinator. Indien je een probleem hebt met je coördinator, of jullie komen er samen niet uit, kun je een beroep doen op de geschillen- en klachtenregeling van Mara.

Hoe gaat Mara om met ongewenst gedrag?
Omdat we ons in onze projecten inzetten voor mensen in kwetsbare posities, vinden we het van belang deze kwetsbaarheid te beschermen. Daarom vragen we van vrijwilligers die rechtstreeks met hen werken of toegang hebben tot hun gegevens een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens, hebben we omgangsvormen opgesteld en hanteren we een gedragscode. Zowel medewerkers als vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen de grovere vormen nemen wij serieus, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. Als je als vrijwilliger grensoverschrijdend gedrag signaleert, moet je dit altijd bespreken met je projectcoördinator of de vertrouwenspersoon. Mara heeft een Protocol ongewenst gedrag opgesteld.