missie en visie

Samen met vrijwilligers zet Mara zich in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de overtuiging dat iedereen van waarde is en dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is. Wij werken vanuit vertrouwen in mensen en sluiten aan bij het verlangen naar een goede toekomst voor iedereen.

Waarom:
Mara is een levensbeschouwelijke instelling voor maatschappelijk activeringswerk. Mara is katholiek van aard. Dat betekent dat wij geworteld zijn in de geschiedenis van christenen die zich inzetten voor mensen in nood. Wij laten ons inspireren door het evangelie en door het katholiek sociaal denken, en werken vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en ieders menselijke waardigheid gediend is met de inzet voor een gemeenschap waarin het leven waar, goed en mooi kan zijn. Mara is ervan overtuigd dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is voor iedereen en in het bijzonder voor mensen wier leven een tocht door de woestijn is waarin ze slechts een bittere bron vinden. In projecten, met inzet van vrijwilligers, krijgt deze verbondenheid gestalte, door te investeren in trouw en verbondenheid. Daarom zet Mara in op waardevol vrijwilligerswerk, waar vrijwilligers zin aan ontlenen – omwille van zowel de kwetsbaren als de vrijwilligers.

Waar vanuit:
Mara laat zich hierbij nadrukkelijk inspireren door het gedachtegoed van het Katholiek Sociaal Denken. Eerste uitgangspunt in het Katholiek Sociaal Denken is ‘het goede samenleven’ . Niemand mag worden uitgesloten hiervan. Ieder draagt bij naar vermogen. En ieder mens mag zichtbaar zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Sleutelbegrip in dit goede samenleven is menselijke waardigheid: ieder mens is waardevol, is van belang. Ieder mens moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en ieder mens moet serieus worden genomen. En meer dan dat: heel de mens is van belang, ook op cultureel, spiritueel en maatschappelijk vlak. Het goede samenleven en menselijke waardigheid, vormen de basis waarop al het werk van Mara is geënt: het geeft kleur aan wie we zijn en voor wie we er willen zijn.
Een belangrijke voorwaarde om dit mogelijk te maken, kun je omschrijven met het begrip ´subsidiariteit´: we leggen de verantwoordelijkheid altijd zo laag mogelijk, bij mensen zelf. Want iedereen is van waarde en iedereen is verantwoordelijk voor datgene wat hem en haar is toevertrouwd. We herkennen en erkennen de creativiteit en energie die mensen in hun tocht door de woestijn gaande houdt. Daarom is het van belang om ieder de kans te geven om dat ook waar te maken en het eigen leven vorm te geven. Uitgangspunt voor ons handelen is daarbij ´solidariteit´: we leven van relaties, we vormen gemeenschap en hebben dus oog voor elkaar en laten niemand vallen. We zijn altijd op zoek naar solidaire verbanden, om op die manier werkelijk van betekenis te zijn, vanuit het verlangen om mensen weer in hun eigen kracht te zetten en dat wat hen gaande houdt en inspireert sterker te maken.

Organisatie
Mara ontstond in 2005 uit een fusie van drie instellingen, KCW, KASO en KWS. Er zijn kantoorlocaties in Rotterdam en Den Haag. In 2017 waren 16 mensen werkzaam bij Stichting Mara.