Promotie Robert Calvert

ROTTERDAM – Op 6 juni j.l. promoveerde Robert Calvert op een proefschrift over de identiteit van internationale en migrantenkerken in Rotterdam, getiteld ‘Pilgrims in the Port: Migrant Christian Communities in Rotterdam’.
Robert Calvert was tussen 1995 en 2014 predikant van de Scots International Church in Rotterdam. Hij was medeoprichter van SKIN (Samen Kerk in Nederland) Rotterdam en hij stond aan de wieg van de eerste gids waarin de Internationale Kerken in Rotterdam zich presenteerden.

In het proefschrift analyseert hij zes christelijke migrantengemeenschappen in Rotterdam en hij onderzoekt hoe deze gemeenschappen en hun onderlinge verschillen het best geduid kunnen worden; het onderscheid op basis van denominaties en etnische categorieën blijkt niet toereikend om deze nieuwe christelijke internationale gemeenschappen te kunnen bestuderen.

In zijn studie constateert Dominee Calvert onder meer dat deze kerken voortdurend in beweging zijn en dat de leiders en leden in deze kerken veel transnationale relaties onderhouden en in verschillende landen betrokken en actief zijn. Ook signaleert hij dat steeds meer migranten kerken sociale initiatieven ontplooien in de stad en voor de wijken en op deze manier dienstbaar en invloedrijk zijn in de stad.
In de Nederlandse samenvatting van zijn proefschrift constateert hij o.a.: “Hun vermogen om dienstbaar en invloedrijk te zijn in de stad lijkt verbonden te zijn met de persoonlijke relaties en informele banden van hun leiders.” (p. 386)

Stichting Mara is in samenwerking met STEK, in Den Haag een project gestart: “HUB- Geloof in Den Haag”. Vanuit de HUB voeren wij onder andere ook een inventarisatie van internationale en migrantenkerken in Den Haag uit. De Haagse gids van kerken hopen we eind volgend jaar te publiceren.
Voorts ondersteunen wij vanuit de HUB internationale en migrantenkerken bij hun sociaal-maatschappelijke inzet in Den Haag.

De studie van Robert Calvert is een belangrijke bron van kennis; het geeft inzicht in hoe deze wereld van internationale kerkelijke gemeenschappen groeit en beweegt. Onze collega Heleen Joziassen mocht hem in een proefpromotie in Utrecht over zijn onderzoek aan de tand voelen. Wellicht kunnen we Ds. Calvert tijdens een van zijn pelgrimages naar Nederland (hij is in 2014 teruggekeerd naar Schotland) in Den Haag uitnodigen, om ons en de leiders van internationale en migranten kerken te bemoedigen met zijn inzichten en ervaringen.

Lees hier een beknopte beschrijving van het proefschrift en een artikel hierover in het RD.