Rotterdam verwelkomt vluchtelingen: wij maken plek

ROTTERDAM – Meer dan 130 Rotterdamse organisaties, waaronder stichting Mara, spreken zich via de verklaring Wij Maken Plek uit voor een goede opvang van vluchtelingen in Rotterdam.

Wereldwijd zijn bijna 90 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Een klein aantal daarvan probeert Europa te bereiken. De beelden van Lesbos, de kinderen op wrakke boten en het aanspoelen van overleden vluchtelingen raken iedereen. Al bijna 49.000 mensen stierven aan de Europese grenzen.
In plaats van hen een veilige haven bieden, treft hen hier opnieuw een mensonterende situatie. In ter Apel waar 700 mensen buiten sliepen, met zwaar te kort schietende basale voorzieningen. Artsen zonder Grenzen: ‘het is ongekend en verontrustend dat wij voor het eerst in Nederland medische hulp gaan bieden’.
Let wel, er is hier geen sprake van een vluchtelingen crisis, maar van een opvangcrisis, ontstaan uit politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Het is onaanvaardbaar dat vluchtelingen daar nu de dupe van zijn.

Gezinnen horen bij elkaar te blijven

De oplossing vanuit het kabinet is verwerpelijk. Dit kabinet neemt maatregelen om de instroom te beperken waaronder vertraging van gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging is een fundamenteel onderdeel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft zich ook verbonden aan de EU gezinsherenigingsrichtlijn die een wachttermijn of huisvestingseis voor vluchtelingen verbiedt. Het gaat hier om een breedgedragen norm: gezinnen horen bij elkaar te blijven.
Ook een asielstop is geen optie. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum

Het stadsbestuur heeft in het coalitieakkoord vastgelegd maximaal 500 asielzoekers tijdelijk op te vangen in onze stad, waaronder een versnelde opvang van statushouders. Wij, Rotterdammers, Rotterdamse instellingen en organisaties willen ons inzetten en pleiten voor ruimhartige opvang en een warm welkom voor vluchtelingen. Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum. De opvang van Oekraïners laat zien dat het kan.

Daarom vragen wij het stadsbestuur:

● gezien de noodsituatie in Ter Apel meer mensen op te vangen dan de afgesproken 500 asielzoekers (inclusief versnelde statushouders) die er al zijn.
● deze mensen opvang te bieden zo lang als nodig is; voorkom onnodig rondzeulen van kwetsbare mensen.
● al deze mensen een warm onthaal te bieden. Dat geldt zeker voor de 96 Afghaanse statushouders, mensen die ons hebben geholpen en voor vier weken in een Rotterdams hotel zijn gehuisvest.
● zich extra in te spannen om meer statushouders en alleenstaande jongeren te vestigen, bijvoorbeeld door aanpak van leegstand van woningen, opeisen en verbouwen van leegstaande panden, bouwen van prefabwoningen (met duurzaam materiaal en bouwmethoden) en vooral ook sterk uitbreiden van sociale huurwoningen.
● zich uit te spreken voor ruimhartig asielbeleid en tegen instroombeperking waaronder tijdelijk opschorten van gezinshereniging. Dit is onwettig en inhumaan. Vluchtelingen hebben recht op asiel aanvragen en gezinshereniging is een mensenrecht.

Wij, organisaties en burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen, taal en onderwijs en waar mogelijk huisvesting. Menselijkheid is aan ons allemaal.

· Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
· Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)
· Samen 010
· Samen Kerk in Nederland (SKIN)- Rotterdam
· SPIOR (stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
· Stichting Mara
. Welkom onthaal

Klik hier om de gehele lijst en verklaring te lezen. Op de website Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen is ook meer informatie te vinden voor organisaties die deze verklaring steunen en willen aansluiten.