Samen 18 en Vooruit

In 2019 is Mara,  samen met het Straat Consulaat, gestart met het project ‘Samen 18 en Vooruit’. Dit project richt zich op de overgang naar volwassenheid van jongeren die ondersteuning krijgen vanuit residentiële jeugdzorg. Mara stelt samen met het Straat Consulaat, Fietje Schelling en Maarten Davelaar een team samen van ervaringsdeskundige vrijwilligers: jongeren die zelf in het verleden jeugdzorg ontvingen en ook na hun 18e nog gebruik hebben gemaakt van opvangvoorzieningen. Zij worden getraind en toegerust om  in gesprek te gaan met jongeren die net de residentiële jeugdzorg verlaten hebben.

Er stromen  jaarlijks zo’n 100 jongeren uit een instelling voor residentiële jeugdzorg, omdat ze 18 jaar worden. Een belangrijk deel krijgt nog verlengde jeugdhulp. Hoewel er in deze instellingen veel aandacht is voor het voorbereiden op de overgang 18-/18+, verlaten veel, zo niet de meeste jongeren deze instellingen met problemen op meerdere leefgebieden. Vaak is er geen of geen goede woonplek beschikbaar en school en werk zijn moeilijk toegankelijk. Om dit soort problemen zo goed mogelijk te ondervangen, wordt er voor en met elke jongere een toekomstplan ontwikkeld, voordat ze 18 worden. Hoewel de intentie goed is, is in de praktijk vaak sprake van verlies van contact met de meest kwetsbare jongeren. In het slechtste geval komen deze jongeren pas weer in beeld als zij zich melden voor opvang.

De ervaringsdeskundige jongeren gaan met de net uitgestroomde jongeren in gesprek. Binnen de  vertrouwelijkheid van het een-op-een gesprek, worden aan deze jongeren vragen voorgelegd die in beeld brengen hoe zij zelf de voorbereiding op de overgang 18-/18+ hebben ervaren, waar de knelpunten zaten en hoe zij hierin de rol van de opvanginstelling zagen en waardeerden. Tevens worden er focusgroepen gehouden waar met meerdere jongeren tegelijk wordt gebrainstormd over de overgang -18/ 18+. Al deze gesprekken leiden tot mooie maar ook ontroerende verhalen. De resultaten van de interviews en focusgroepen worden geanonimiseerd en met elkaar vergeleken. Omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding of hulpverleningsrelatie en omdat de jongere die interviewt zelf ook een vergelijkbaar proces heeft doorgemaakt, verwachten we dat de antwoorden een meer realistische en ook diepgaander inkijk geven in hoe de beleving van de jongeren in de jeugdzorg is geweest.

Al deze informatie geeft ons een goed beeld van de effectiviteit van de voorbereiding in de jeugdzorgvoorzieningen. De resultaten worden binnenkort in anonieme vorm gedeeld met de jeugdzorginstellingen. Ze worden gepresenteerd door de vrijwilligers die de interviews deden, waarbij steeds een aantal goede zaken worden benoemd, plus een aantal punten waar nog echte verbeteringen nodig zijn. Tevens zal er hopelijk in december een slotbijeenkomst worden georganiseerd waarbij voor alle betrokkenen en belangstellende de resultaten nogmaals worden gepresenteerd (dit in afwachting van COVID).

Op dit moment zijn alle resultaten verzameld en zijn we met zowel de vrijwilligers als de onderzoekscommissie de resultaten aan het inzien en uitwerken. We hopen met dit onderzoek de jeugdhulp een stukje te verbeteren en jongeren een betere kans de geven op veilige en warme toekomst. Dat verdienen zij!